OrlBeogradCom

Doc-dr-Saša-Tabaković.png

Doc. dr Saša Tabaković


 

Diplomirao je 1996. godine na Medicinskom fakultetu odsek za Stomatologiju Univerziteta u Prištini. Kao asistent pripravnik zaposlio se 1998. godine na predmetu Maksilofacijalna hirurgija Medicinskog fakulteta odsek za Stomatologiju Univerziteta u Prištini. Specijalizaciju iz Maksilofacijalne hirurgije završio je 2004. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je 2007. godine na Medicinskom fakultetu odsek za Stomatologiju Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kososvskoj Mitrovici. Kao stipendista međunarodnog projekta CEEPUS, 2009. godine bio je na stručnom usavršavanju u Sloveniji na odeljenju za Kraniofacijalnu hirurgiju neurohirurške klinike Medicinskog fakulteta u Mariboru. Odlukom Ministrastva pravde Republike Srbije 2014. godine, izabran je za stalnog sudskog veštaka iz oblasti Maksilofacijalna hirurgija. Doktorirao je 2015. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti traumatologije i rekonstrukcije koštanih zidova orbite.

Učestvovao je na domaćim i međunarodnim kongresima gde je prezentovao 6 radova. Objavio je kao autor 4 rada u časopisima međunarodnog nivoa (SCI lista), 3 rada u časopisima nacionalnog nivoa i jedan je od autora knjige “Oralna Patologija”. Član je srpskog lekarskog društva (SLD-a), sekcije za maksilofacijalnu hirurgiju Srbije i balkanskog udruženja maksilofacijalnih hirurga (BAMFS-a). U zvanje docenta na predmetu Maksilofacijalna hirurgija izabran je 2015. godine na Medicinskom fakultetu odsek za Stomatologiju Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kososvskoj Mitrovici. Kao maksilofacijalni hirurg, radno je angažovan u KBC dr “Dragiša Mišović Bolnica za Otorinolaringologiju”.